Ubuhle esibukhohlwako
Ubuhle bemvelo
Ubuhle esinikelwe bona
Ubuhle bukaZimu

Kungenzeka uyabalabala
Uthi awunalokhu nalokhuya
Uthi ipilo ne phasi ziyakwala
Nofana uZimu ukufulathele
Kodwana kunobuhle ophiwe bona

Tjheja ubuhle obungatjhejekiko
Ubuhle bepilo
Ubuhle bamakghono
Ubuhle bokuqabanga
Ubuhle bendalo
Ngitjho ilanga, amanzi nokuphefumula

Ubuhle obusipha esinganakho
Ubuhle obupha ithemba namandla wokuraga ngepilo
Ubuhle obungatjhejekiko kodwana akusibudisi ukuthi utjheje bona bukhona