Ndiyi bhekile engaceli kwabanentsente.
Ndibizwa ndisabele.
Ndilubisi eliphuma kudakada.
Ndimagama magama aliwaka.
Xa beqhube amatakane bandibiza umqombothi, isiqobo, ujabulane, utywala, ndibala ntoni na.

Mna mqombothi, nebhekile singumtya nethunga.
Xa ndikhona umXhosa uyombela, agqekreze, atshawuze, kube kubi.
Amagqirha ade ahlasimle xa endibona.
Ndide ndibile ndiphuphumale bade bathi ngabantu abadala.
Ndihlonitshiwe kakhulu.

Intombi ayimi phezu kwam ingabhinqanga mbhinqo.
Ndingummangaliso olilizwi njenge siko.
Umsebenzi wakwaXhosa akanto yanto ngaphandle kwam.
Ndingumphuphi omkhulu.
Ndibukhali njengoButsolo beentonga.

Andixhentsi nje ndiyinxentsi.
Xa ndisithi vumani bo.
Nina nithi makhosi.
Vumani bo? (Makhosi)
Vumani bo?(Makhosi)
Mzi kaPhalo ndingu Silimela.
Ndandikho kwangexesha loobawo mkhulu.
Khangelani esibhakabhakeni ndisatshaya.