Ukuthimla kuvele kwathini
Sinkwatya sisezindlini sakuva inani lithini
Kkuvelento kulento yomane kutsitywa imida ngathi babiya bephinda
ngabatya ukutya bakubeke’ frijini

Aaba bemali etshisiweyo tsho behlala nezinja emakitchen
Aandizothi ndilapha ekuhlaleni kuthwe mandibuyele endlini ndishiya indima entsimini gqibe ndingabasoli oosomashishini.
Aabantu bakhohlela, lusizi ndinombili khanindiphe
Ssisifo sini esi sibhubhisa gqitha nje ngontsukumbini
Ssiso nyani na noba lilinge lothoba inani kuthi bantu kuba sibaninzi

Rrhulumente khe wazama uyichaza kwala waphela esithi masingaphumi ezindlini
Ssilapha kanye kanti ithini into akuphunywa na kuyothengwa noba ke kuyothezwa theni ngathi ngaphandle kwekhofin kweCovid19 sizazifela
Ttheni lento abantu besaphuma bengena noba nibabetha kodwa abosulelwa
Ttheni kwathiwa umnotho uyehla kodwa iivenkile zivaliwe nantsi imali apha phezu kwetafile iyazirusela.

Oomolele olohlobo na amajoni angathimli engena indlu nendlu njenga kulamzi bashiye ndoda yakho ifile, ngenxa yebhotilana ebeyisela.
Ttheni nangafi oku kufike nani futhi mfitshimfitshi lento sifo sini esi nisifaka sona,
Aamatorho avaliwe,
izikolo zivaliwe
neentolongo zivaliwe
Iima imaa!!..
Iyhoo iintlongo zivuliwe

Mmakakhe ophule ngoku mthyoli kanti yintoni ndaguquka andiqondi ndisesisoni
Kkunini simincile sivalelekile
Kkuthi mandikhabe lombiza alide livele nelichiza makhulu, makhulu ndiyatsha
apha siyafa rhulumente ngomatha, uthi hayi hlalani ekhaya kuba niyatya
Eesisifo ndisibambe ngomxhaka sanuxhala phofu tsho kwayena enqwala hayi ndingowenu maxhalanga.

Uuba aniyiboni kunyaba thina sibethwa ngemfe iphindiwe sibe sibulawa ngendlala
Kkuncedani ke ubaleka uthi yozimela emgibeni kukho inamba,
Wwakhe wakhohlela wosulela wonke umhlaba ba aniyiboni lento velani nondlale nizolala apha Aakuchazi sidlobhontyapha yacetyiswa ndim khokhovula wetola xa kukhala isithonga utshona Pphantsi kwebhedi uligwala elimdaka.