(Lombongo usekelezelwekumdlalo kamabonakude othi “Skeem sam”)

Maxa wamb’ uthando lunolwamvila
Xa kany’uban’ engazaz’ ufuna nton’ ebomini
Ndiyakubon’ um’ esiphambukeni
Ukhohlwe yindlel’ ongayithabatha
Bambi besithilandel’ eykhw’intliziyo
Uzulumk’ iyakhohlisa nakumnikazi

Uzungakheth’ indoda kunomzali
Umzal’ akatshintsh’unenimba
Umzal’ akatshintsh’ uhlal’ elumkisa
Inyathi yon’ ibuzwa kwabaphambili
Thob’ isanty’ ungamfamekiswa luthando

Luneenzingo luyonzakalisa
Khumbul’ isitulo samavil’ohleli kuso?
Khumbul’ ubuthongo babumin’ obu ububulala?
Khumbul’ iphepha lweemviw’ongazang’ulubhale
Zizo ke zizangotshe zothando

Maxa wambi lukwenz’ uxolel’ undenze
Mis’ ingqond’ ungafel’ esilondeni
Izwi lomzal’ alityiwa nja
Inyembezi zomzal’ aziweliphantsi
UMangaliso lo uthe swii nguye!

Akasinto yonke kulomhlaba
Ubomi bakho phambil’indoda mva
Imfundo yakho phambil’ indoda mva
Usapho lwakho phambil’ indoda mva
Ayaphi n’ amanin’ achubekileyo?

Ayaphi n’amanin’ ahlikihlekileyo?
Asekhona kusini na?
Amanin’ ath’ iinkomo phambili sincumisane mva
Amanin’ath’ umsesan’ emnwen’ ibhed’ iyakulandela
Lawo ngamanin’ ahloniphekileyo!