Poo e ntsho e kgologile e le gongwe China.
Yare e botologa ya tshosa bana.
Ya bakela nona tshoromo la mala.
Ntswa tsa retelwa ke go e bogola.

Ga nna maduba dube ga dubega.
Motlatla wa shwa wa tlotla.
Fatshe lotlhe la tlhomela.
Ba tlhomela maitlhomo e le go e losa.

Tlheng motho yo o rile Covid o dikaile.
A dikaya di sa itsiwe Kgang tsa batho.
Ra gogelwa selo mo tlung.
Sa tsena sa re Pote! Pote! ga nna dilelo.

Ba kae bo maitseanape ke bale ba dule di yethe.
Ba nnetse go supana ka menwana.
Bare yo o rumutseng poo e a tlele mo patlelong.

O kare tshogo la bone e a le dupa.
Ka ke e tlhaba e boelela ebile ka bodipa.
Tsatsi jeno e wele le disable.
Yaare e wa ya re bakela maphusu.