Gongqongqondini mbulali wesizwe
Mthezi woluntu nethemba impilo
Uyagawula kwimbuth’ utheza kwimindeni
Ungumbulal’ ongachithi gaz’ othabatha imiphefumlo
Uyodla kumhlab’ uhlwitha kwintsana
Kant’ inzondo engaka yeyani na?

Siyacela siyacenga siyangxengxez’ akuvakali
Siyakhala siyaxolisa kodw’ awuphezi
Kanti luphi na usizi kuwe mbulali ndini?
Ulidlakadlak’ elibulala amakroti namaqhawe
Unabile kwizwekazi liphela ngobuxelegu nobunuku

Umile phezulu kwentaba ngekrel’ elikhaliphe macala
Uyakrazul’ uyadabula kwimiphefumlo nentliziyo
Uyimbangela yengxakeko kwingqondo zoluntu
Ulisikiz’ ukungabinamsila nantloko
Abanye bakubiza ngobhubhane
Max’ abanye bekubiza ngesihogo uqobo

Kanti senzeni kuwe siluluntu?
Sandwendwelwa luloyik’ ubumnyama intshabalalo
Uthabath’ amaqhinga usifunz’ ubuyatha
Usigqebhe’nqentsu kadw’ awushiyi duma
Usisilwane sini kant’ esingeva ntelezi
Ulishwangush’ uyintoni kant’ elingoyiki umthandazo

Uyagqhuba kwizwekaz’ uligutyula uluntu okwamanzi
Ngoba nje nemvul’ ina ibuye ngeneno nawe gongqongqondini uyobuya
Ngoba nje inkqwithela ziyafika ziyedlula, wena yintoni na?
Thina kade savuthuzwa ngumoya uphinde udlule
Ndithi ke mna kuw’ izulu liduma lidlule
Nawe shwangushandini siyokuqoloba