Buhle ndini bukhwebayo
Mehlo ndini athi ndizeke
Imbilini yam ndayiphalaza
Intliziyo yam wayamkela
Uthembisa mpatho ithile intle
Ewe ubusitsho usithi ndise zandleni ezifudumeleyo
Itsho izale eyam intliziyo luthando
Ihombise ngalo lomzimjana utsala amehlo emveku
Ndazibetha zaphelelela ezikayihlo iinkomo
Ndakupha esona sipho sikhulu; intliziyo yam
Kwaba luchwayito okwethunyana
Suka wayophula
Wayiqoqa yamincinci eyakho iimithwalo wandi fulathela
Wayishiya iziingceba loo ntliziyo luthando