Mmasebotsana! wena lesedi ya pelo yaka,
O lethabo pelong yaka,
Ontebatsa bohloki bjaka,
Wa tlatsa sekgoba sa pelo yaka,
O sehlare sa ntshirela.

Ke lakatsa eka re ka phela goya goile,
Ke lakatsa eka re ka dula re bona bjalo,
Ke lakatsa eka re ka dula rele ba banyane bjalo,
Gona otla dula ole bose ka go sa felego,
Bjalo ka naledi yeo e kganyago lefaofaung.

Mmasebotsana! Dula le nna
Aga pelo yaka,
Kego ngathele boteng bja pelo yaka,
Dumela kego nosetse ka direto tsa lerato,
Gammogo le morethetho wa lerato.