Mogopolo o ngenegile.
Pelo e fedile maatla.
Moya wa ka o robegile.
Lebaka e le wena bophelo bja lehono.

Se mmakaleng, gobane le wena le tla go fihlela.
Ya ka pelo e kgitla sa masetlapelo.
Ge e le boroko ke bo leta boka pula sehlokamaru.
Fela masa wona ga a na swele.

Ke myemyela boka kwena bodibeng mehla le matšatši.
Mediro ke dira ya go thabiša baditšhaba.
Ba re ge ba mpona ba mpethela matsogo.
Nnete mediro ya ka e a kgahliša.

Lethabo go nna ke seila.
Ke dutše gare ga dipelaelo.
Ke dutše gare ga dingongorego.
Mogopolo o ketima boka nkwe lešokeng.

Ge e le meokgo, e omile boka madiba seilapula.
Thapelong ke bitša yo Godimodimo ka maleme ohle.
Gobane ba lefase ba mpaletše ebile ba segiša ka nna.
Bjalo ka hlapi ke tla no holofela leraga.

Ke kgopela ditsebe, theeletšang.
Ga go motho yo a rilego go tla ba bonolo.
Kgotlelelang, gobane ye tsela ke e thata.
Melang matlalo a dikwena, le tieng.

Bjo bophelo ga bona thaka.
Sa manyami ke gore ntweng ya mašole a gona go boela morago.
Bofang dieta, le rwale dibetša tša lena.
Le lebeng ntweng.

Thuto e tlaba lesedi.
Kopono ya ba maatla.
Tšhomišano ke kgotlelelo ya katlego.
Se feleng pelo, rapelang, gobone bophelo bjo ke semphekgo