Isibhengubhengu somoy’ obhenguzayo
Nesibhakabhaka some nkwe
Amaqabung’ aqathak’ ubuqathaqath’ emithini
Namaqel’ egwev’ ukhukho lwesomiso
Kupoqok’ izimbali -zibhuncane njengengcuba
Kome neziziba kumbulek’ izinhlanzi
Kuchwayize namadlang’ ezingel’ izibhucu
Maye libhubha nabalimi
Kuphum’ izanusi zilanywa yizayoni
Kucelw’ uNomkhubulwan’ axegis’ isigwebo
Kuyothi le ngesikade kuthomb’ imkhathi
Kuhlos’ isibhakabhaka sivath’ ezomgcagco
Kuqhekek’ umkhath’ uqathaz’ izinyembezi
Kuphum’ izitshalo zincwabis’ izinkalo
Kubhons’ izinkomazi ziqhulul’ ubisi
Bengithi angeke line