Batjha, le ya kae le potlakile?
Ha le bone tsela, empa tsatsi letjhabile;
Tshwarang, le tie, le sa le tjhabetse;
Holang, le thenthetse, le sa le tjhabetse.
Motjha, nako e o file ona marapo;
Nako ya ho kgaba, e seng ho robala malopo;
Tsetlallelang ho tswella, le sa na le nako;
Le kgabeng, pele le fetoha dithako.
Tsatsi ha le se tjhabe, o sa paqame;
Hoba, e tlang ke nako, e tla e palame;
Nako ha e na abuti, kapa motswala;
Motjha tsoha, e fihlile nako ya ho sela.
Motjha, tlase lefatsheng mona, o morumuwa;
Phetha ditaelo, jwaloka yena mothoduwa;
Hoba nako, le metsotso ya botjha ba motho;
Ha e kodumela, e ba yona “…tshomo-ka-mathetho.”
Telang timiti, le tele le ona masawana;
Le be matjato, a ho tsoha ka madungwadungwane;
Tshwarang ka matla, le sa tjhabile;
Ha le dikela, o tsebe ho fedile.
Ha le dikela, o hle o lebale;
Hobane ho kgutla, ha le kgutle lekgale!;
Lefatsheng, lemo tsa botjha ba motho dintle;
Empa ha di kodumela, e ba ke phetho.
Motjha, akga diala, o tone mahlo;
Hoba le ka kwano, le meutlwa, le ditshehlo;
Le lekgonatha, le batla motho a bohlale;
Kgaba ka mathata motjha, o be Seemahale.