Oomama besizwe somthonyama.
Oomama besizwe sikaPhalo.
Oomama besizw’ i-Afrika.
Niyinyengan’ ukomelela.
Nililitye lembomb’ ubumbaxa.
Nina nilukhanyiselo lwehlabathi.

Ngamakrot’ abamb’ inyok’ amadlagusha ngomsila.
Ayikhuph’ amazinyo,
Gxeb’ ayicudis’ ayikhuph’ ityhefu
Indod’ enedyudyu bath’ inentliziyo yesifazi.
Ngumnqa x’ abafazi bengamakrot’ anje

Izulu lezandla lalizongoma
Lishob’ unogumbe kaNowa
Ukhohlel’ idangaty’ ekhohlelel’ emhlane.
Ebanqolobel’ engcwabeni.
Enz’ imbumb’ amanin’ inen’ ubunye ngamandla.

Amoyelisel’ umkhweli nehashe lakhe.
Wathint’ abafazi wathint’ iimbokodo.
Zasicumz’ imbokod’ isil’ esikhulu.
Esasiqweng’ umzi kaTshiwo siwuthele chu.
Amanin’ engafuman’ iimfanelo zawo
Ukuz’ umz’ uqhame wande

Ndithi hloniphan’ amanina!
Ndithi hlonelan’ amanina!
Ndithi khangelan’ amanina!
Ndithi khahlelani kumanina!
Wathint’ abafazi wathint’ iimbokodo.
Wathint’ abafazi wathint’ inyengane.
Mayibuye i-Afrikaaaaaaaaaa