Morena boloka Afrika
Fediša bolwetši bja Khorona
Tliša pholo setšhabeng
Efa dingaka bohlale
O tliše lethabo bathong
Fodiša lefase la Afrika
Oh Modimo waka
Meokgo e elela marameng
Ka lebaka la Khorona
Re kwe Morena
A re ipolokeng maAfrika
Hlapang matsogo le duleng ka gae!