Ngangena kumnandi
Namhlanje ngiphuma kubuhlungu
Ngiphuma ngimabhadubhadu
Ithemba liphelile
Ihliziyo ibhibhidlha isilonda engeze sisaphola

Kezethando
Ngangena ngithabile
Namhlanje ngiphuma ngidanile
Ihliziyo ibuhlungu
Amehlo azele iinyembezi

Kezethando
Ngibonile kwanele
Nakulithando alikho kuzele isizi
Neqiniso liyivela kancani
Kuzele amala wodwa.