A re kgeng
Ile kae tlhompho di thaka
Ke ra lena di thaka ka nna
Kgane le ja jwang dienywa
Tseo Mandela a di bjetseng

A re kgeng
Go buna dienywa tsa tikologo
Seo a se re o hloke botho
Dienywa tsa tikologo ke tsewe
A re di jeng gabotse di thaka

A re kgeng
A re fetogeng thaka e tshethe
Bokamoso ke ba rena
Maitshwaro a rena a betudisa
Re roga le batho ba bagolo

A re kgeng
Re ipotsa gore re a tseba
Kgane re iphatla ka mafego
A re boeleng morago di thaka
Re ipone gore re bo mang

A re kgeng
Re be masogana a potego
Re be makgarebe a go botega
Re phaye di thaka tsago bola
Pele di tlo bola le rena