Gwa re ngwai metsotswana,
Moya wa hemelela godimo,
Mahlo a gana go ponyuluga.
Ke yena, ee yena ka sebele.
Ke mo tseba lege ke robetsi,
Leswiswi le a paretsi lefase.
Naa o mo tseba bjang?
Ke mo tseba ka sebopego sa gagwe,
O ka se lebale legapi la gago,
Le tlo dula le le mokokotlong,
Go fihlela mabu a go utswa,
Wa hwelela bjalo ka legong,
La mohwelere la re go tuka la katoga.