Gwa re ngwai metsotswana
Moya wa hemelela godimo
Mahlo a gana go ponyuluga
Ke yena, ee yena ka sebele

Ke mo tseba lege ke robetsi
Leswiswi le a paretsi lefase
Naa o mo tseba bjang?
Ke mo tseba ka sebopego sa gagwe
O ka se lebale legapi la gago

Le tlo dula le le mokokotlong
Go fihlela mabu a go utswa
Wa hwelela bjalo ka legong
La mohwelere la re go tuka la katoga