(Seteišeneng sa maphodisa. Mmago Mosima le Mmago Mokgadi ba bula molato wa go timelela ga bana maphodiseng. Seemo se befile ka ge ba tsošitše sello.)

Lefokisi Senepe: Mme ke kgopela le theoše matswalo, le mpotše gore go diregile eng.
Mmago Mosima: Ngwanaka o jelwe ke ditšie.
Lefokisi Senepe: Le ra bjang mmane?
Mmago Mokgadi: Sale ba eya ditšieng, mme ba sesa boya.
Lefokisi Senepe: Ditšieng kae mma?
Mmago Mosima: Ba no re ba ya ditšieng.
Lefokisi Senepe: Aowi… mma ke kgopela dinepe tša bona. Re tla ba nyaka go fihla re ba hwetša.
Mmago Mosima: (Ka sello.) Ditšie di njetše ngwana. Mosima o nyameletše ka baka la ditšie ruri.
Lefokisi Senepe: Homolang motswadi waka. Go tla loka. Lena mpheng fela dinepe tša bona moo ba bonagalago gabotse. Ke a le tshepiša. Re tla šoma ka thata gore re ba hwetše.

(Thabang o mo neela dinepe)

Lefokisi Senepe: Ke a leboga’sogana laka. Batswadi baka, e reng re tsene fase ka mošomo.
Moruti Phalane: Hle banna ba molao… thušang ba hwetšagale bana ba. Ke a le rapela banna bešo.
Lefokisi Senepe: Go tla loka Moruti.

(Ba tšwa gomme ba boela gae.)

***

Re botše: Batho ba bantši ba feletšwe tshepo maphodiseng. Na o nagana gore letsogo la molao e sale le letelele?