(Seterateng. Thabang o kopana le Thabiso gomme o kgopela tshwarelo.)

Thabang: O reng fela, monna Thabiso?
Thabiso: (Ka letšhogo) Monna ke tiišitše, ga ke tsebe selo ka go timelela ga Mosima. La mafelelo ke mmone a boa nokeng.
Thabang: Ke a kwešiša tama, ke maswabi. Ke be ke nagana gore mohlomongwe o ba tswaleletše ka geno ka ge o le lesogana la gagwe. O a tseba gore rena majita re bjang, mos?
Thabiso: Nka dira tše dintši. Efela seo sona nka se se dire le ga tee.
Thabang: Ke a go kwešiša monna, ke maswabi.
Thabiso: Go lokile monna. Na e kaba le hweditše mohlalanyana bjale?
Thabang: (O alla) Hei! Monna, ngwana mma ga a bonagale.
Thabiso: Aowa hle banna! O seke wa lla. Re swanetše go dira se sengwe ka taba ye.
Thabang: Sa go swana le eng monna?
Thabiso: Ga ke tsebe monna, efela re swanetše gore re tle ka leano.
Thabang: Monna… tše di matsogong a ba molao. E re re tla bona gore ba fetša bjang ka tšona.
Thabiso: Go lokile monna. Ge o hloka thuso yaka o mpotše monna. Mosima ke O nyameletše – Karolo ya bophelo bjaka, ke tla dira eng goba eng gore a hwetšagale monna.

***

Re botše: Naa o nagana gore Thabang o dirile gabotse ka go kgopela lesogana la ngwanabo wa ngwaga e lesomehlano tshwarelo? Wena o ka se dira se?