Mokgatla o na le Matome madisong, ba ka fase ga mohlare.

Matome: Gape monna Mokgatla bjale kage kego boditse maloba gore nkase kgone gohlwa le kgomo tsago moo, ke tswa Mankweng boikelong.

Mokgatla: Agaa, boikelong go dirang, kgane Raesetja o be a go tlabile?

Matome: Aowa, ke tswa kua ka mabapi le Tamarisi morago ga gowa ka tshekong.

Mokgatla: (A mo lebelela) A wa?

Matome: Ee mong waka.

Mokgatla: E le gore o welang, kgane o nale bolwetsi bja gowa e mo?

Matome: Aowa, botse nna seo a mpoditseng, ke kwele a belaela gore o tle o mmona kua Mankweng boikelong.

Mokgatla: Ee, aowa gona ketla bea letsatsi keye ke mmone.

Matome: Go bolela nnete o tlaba o dirile gabotse ka gore o llile ka wena kudu a re kego botse.

Mokgatla: Aowa ke tlatla keya.Bjalo mpotse, o re tsheko e sepetse bjang?

Matome: Aowa, wa bona ge a re o wile, tsheko a e fetsa gobane o kitimiseditswe gona boikelong.

Mokgatla: Bjalo ka gore yalo gora gore e sutiseditswe letsatsing leo le latelago?

Matome: Ke gore, gape a sa mpotsa gore molato o fedile, mola e bile a wile ka tshekong mong waka.

Mokgatla: Wa kwagala motlogolo.E re ke tlare ka letsatsi leo ke tlo yang ke tlago tsibisa.

Matome: Ee bothata a bogo, eupsa le se diege la tsea nako le re le tlaya.

Mokgatla: Aowa nkase diege, wa bona gona kua bo malaboraro, ke tlaba ke nale tshelete k namela ka ya.

A Mokgatla le ena o itsitse ka taba ya mogatsae?