Ke kgale mola Mpiletseng a nyakiwang ke maphodisa, fela a ba mmone. Bjalo a tlile Mankgaile Block 14 ka gore ba kwile gothwe o fela a e ya gona kliniking.

Mzamane le Moorane: Thobelang.

Mokgadi: Thobela, lekae?

Moorane: Re gona le kae mmago rena.

Mokgadi: Ee.

Moorane: Aowa o tla re tshwarela ge rego beleditse kamo ntle mmago rena mola o le mosomong.

Mokgadi: (wa sega) Aowa molato a o go ka gore le tlile gabotse mola e le nako ya matena.

Moorane: Golokile. Ee, rena re soma kgorong ya sephodisa, bjalo re nyaka motho yo ba rego ke Mpiletseng, ga gabo ke Ga Molelemane. Le a mo tseba?

Mokgadi: Mpiletseng?

Moorane: Ee. Gothwe o fela a e tla fa kliniking.

Mzamane: (le yena o tlatsa seo) Ee ke motho wa gotla moo Mankgaile Block 14.Mokgwa a re mmone gobane wa nyakega ka Mankweng Police.

Mokgadi: Ee ge lebolela bjalo ke thoma go mo gopola. Beke yago feta o be a tlile kamo.

Mzamane: Agaa, e kaba yena woo.Bjalo re kgopela a katla gape o mmotse a tle ka Mankweng Police Station.

Mokgadi: Aowa ketla mmotsa ge a e tla.

Mzamane: Reka leboga ge le ka fihlisa molaetsa go yena. Gape ke kgale re mo nyaka wakwa.

Mokgadi: Ee. Kgane ge le ya mo a dulago a le humane motho?

Mzamane: Go bjalo.

Mokgadi: Aowa bjalo kage le boletsi, o tla re ge a tlile ka mohlalosetsa gore wa nyakega ka Mankweng Police Station.

Moorane le Mzamane: (ba furalela) Agee, golokile, gabotse.

Mokgadi: Golokile go lebogile nna.

A Mpiletseng o nagana batla mo kgwetsa?