Tamarisi morago ga go amogela boikekong bja Mankweng, dingaka di re o nale bolwetsi bja pelo. Matome o tlile go tlo mmona.

Tamarisi: Go bolela nnete ke leboga ge o tlile go tlo mpona.

Matome: Ee, gape nna ke kwa ba re o be o ile tshekong hlanohlano ka kwa ba re o bokelong Mankweng.

Tamarisi: Go bjalo. Gape nna ke no re ge ke phafoga ka ikhumana kele kamo.

Matome: E le gore bothata e bileng ka gore ba re o wetsi fase.

Tamarisi: Ke wile ee.Go bolela nnete taba yela ya Lesodi ke ye kgolo kudu, wa tseba a saka ka tshepha gore Lesodi a ka fihla taba ye bjalo.

Matome: Kgane e le gore Lesodi o dirileng?

Tamarisi: Wa tseba o kase kgole, le wena o ka wela fase gona bjale bjalo ka nna ge nkago botsa.

Matome: Bolela, o re bothata keng?

Tamarisi: Kgane Lesodi go gana go bula molomo mola re ile go mo hlola kgolegong, kgane wa tseba gore yena le Mpiletseng ba dirileng.

Matome: (A makala) E le gore molato keng, hlalosa hle.

Tamarisi: Mpiletseng o butse molato, bjalo ge ke bolela ka tsela ye, ga bjale o mmeleng, mpa ke a yena Lesodi.

Matome: Banna, e kwang lena. Oreng?

Tamarisi: Ee ke tseo, wa makala mola di lomile le barafi yena mong molato a se a tla ka tsatsi la tsheko.

Matome: Mmalo, a se a tla?

Tamarisi: Ee, gobane o tshabana le nna a ka setle fao gobane o be a tseba gore ke biditswe tshekong.

Matome: Ya mo… Wa tseba mokgatla a re wa tsea kgane o tsea phaga.

Tamarisi: O ka bolela gape.Pele ke lebala, o ile a nromela le molaetsa woo o hlalosago gore ge ketlo bitswa tshekong ke gane.

Matome: (A thiba molomo ka letsogo) Eng! Kgane gabotse woo Mpiletseng wa lwala ka hlgong?

Ga one ole ditlhakong tsa Tamarisi one otla dirang?