Mesong Mpiletseng o bweletsi Kliniking ya Mankgaile Block 14. Mokgadi o bolela le yena morago ga go lekola maemo a mpa ya ga Mpiletseng

Mokgadi: Ke nyaka go kwisisa moo. Naa ge o re ao humane thekgo gotswa go monna wa gago o ra bjang?

Mpiletseng: Ke ra gore a go kgauswi, nako e ntshi ke dula ke balabala ka yena.

Mokgadi: Kgane o kae yena, o soma a robala fao?

Mpiletseng: Aowa, o gona eupsa gore o kae a ke tsebe.

Mokgadi: (A makala) Ao tsebe, kgane a ke a fela a e tla go bona?

Mpiletseng: Mang, yena, a ka setle gobane o re yena o be a sa ikemisetsa gore a ka ba le ngwana.

Mokgadi: (Sefahlego se thoma go fetoga) A e ikemisetsa, kgane wena le yena le kwane bjang?

Mpiletseng: Le ra bjang?

Mokgadi: Ke ra nako tse le tsenela tsa mapae?

Mpiletseng: Nna kebe ke tseba gore nalete ye ke hlabileng, e be e le kgwedi ya mafelelo, fela ke maketsi ge ke bona ke imile.

Mokgadi: Ke a go kwisisa.Fela o swanetsi go tseba gore ge o hlabetsi, a se gore o thibetsi 100%

Mpiletseng: (O nyamile) Go bolela nnete ke be kesa tsebe seo.

Mokgadi: Ee go bjalo. Ke ra gore dikgonagalo di gona tsa gore o ime lege o hlabetsi samma.

Mpiletseng: Go bolela nnete ke leboga tshedimoso yeo.

Mokgadi: Ee go bjalo, eupsa ge ditaba di ka tsela ye, ke thuso ya mohuta mang yeo o e nyakang?

Mpiletseng: Ga bjale ke botsi molato kgahlanong le yena ke ra Lesodi.

Mokgadi: Golokile, bjalo tla kae molato wa gona?

Mpiletseng: Bjalo kage ke le boditse gore a ke tsebe gore o kae, ba sa nyakanana le yena.

Mokgadi: Golokile, gona go kaone, ee o tlamegile go tsea maikarabelo ngwaneng wa gagwe. A tlogele go botsa ka maikemesetso.

Mpiletseng: Ee.

Mokgadi: Agaa ke kgopela ge we tswa o botse o mong a tsene.

Mpiletseng: (Wa ema, wa sepela) Golokile

Ha o nagana Mogadi otla boledisa ke sephiri sa Mpiletseng?