Raesetja le monna gwe Matome ba tseni ka mapaeng eupsa a bahlwa ba pata boroko ba sa bolela

Raesetja: Matome, kgane o pontse mahlo o robetsi?

Matome: Aowa mogatsaka.

Raesetja: Golokile. Mpotse, bjalo le sepetsi bjang wena le Tamarisi?

Matome: Wena, o ka botsisa gape.

Raesetja: Keng kgane, go diregile ge o bolela ka tsela ye?

Matome: Wa tseba Lesodi go no gana go bolela nke ke tonki e gana gonwa meetsi wakwa.

Raesetja: (A makala) A gana?

Matome: Ee, a re tuu gware ngwai re lebane le yena mo disefong tsa kgolego.

Raesetja: Bjalo le ile la feleletsa kae le yena?

Matome: Aowa nna ke ile ka ba ka tswa kere kgane go gongwe a kaba a tshaba nna.

Raesetja: Bjalo gwa no swana?

Matome: Ee goya ka mokgo Tamarisi a mpoditseng.

Raesetja: Aowa, nna ke a gana.Matome e se gore o mmoditse ditaba ka moka bjalo o tshela ka phore mahlong?

Matome: Ka nnete mogatsaka?

Raesetja: Ee go kaba bjalo a mmoditse fela a sa nyake gore o tsebe taba tsa bona.

Matome: A re tse mogatsaka. A re robale ke bosego retla bolela gosasa
(ba goga mapae bo bedi bja bona)

A Matome oa e itsi nnete ka taba ya Lesodi?