Matome ke gona a hlahlela dikgomo tsa Mokgatla lege di sa felelela ka moka dingwe di sa bonale.

Matome: Ee mong waka, ke bwile lege di sa felelela dikgomo.

Mokgatla: Aowa hloka pelaelo, nna ke leboga o bone tse dingwe motlogolo.

Matome: Ee aowa, ke bile ke mahlatsi ka gore ke di humane ka Nnoko ka kua godimo.

Mokgatla: Eupsa o somile motlogolo. E re kego tlele le setulo (wa se lata)

Matome: (O bolela a nnosi) Banna, katla ka lapa lakwa, go bolela nnete mosomo wa dikgomo wa lapisa.

Mokgatla: (O bowa le sona) Agaa, dula faa.

Matome: (O dula fase) Agee, ke lebogile mong waka.

Mokgatla: Ee aowa dia kwagala. Ee motlogolo, gape sa le le bowa kua le bego le ile fela a wa nnyetlela tsamo le tswago.

Matome: Ee. Aowa re a tswa re mmone Lesodi lege a be a nale meriba.

Mokgatla: (A makala) Bjalo meriba e be e le yang?

Matome: Wa tseba go no homola bjalo ka setopo.

Mokgatla: Aowa. E se gore molato woo ao dirileng wa siisa.

Matome: Go tseba mang, eupsa o be a swanetse go bolela molato woo.

Mokgatla: A ke gane matlogolo, ke fela ke ipotsisa gore goreng ke timelelwa ke mosadi ka morago katla ka kwa bare o swerwe. Kgane?

Matome: O ra gore a kaba a nale seabi go Mpiletseng?

Mokgatla: ketla reng. Gape ke dula ke nagana ka taba ye tsatsi ka tsatsi fela a ke humane karabo.

Matome: Go bolela nnete, go tloga go makatsa gore gotla bjang le se bone mosadi wa lena.

Mokgatla: Ee. Wa bona gore e bile ke fela bjang. Gape khutso a e sego moyeng waka matlogolo.

Matome: A mo gona le bolela nnete.

A Mokgatla otla e siamela taba ya Mpiletseng?