“Mama, inyoni yokugcina lena. Zihambile ezinye, ibukeka sengathi isezinhlungwini. Singayisiza, Ma, ngoba seyizwe ubuhlungu kakhulu?”

“Akukho esingakwenza manje okungaphikisana nalokhu esikubonayo,” kuphendula uMama. “Kuyadabukisa, yebo, kodwa uthando, ngane yami, luyaqinisa.”

Inyoni esesandleni sentombazanyana incipha kancane, amaphiko ayo abuthakathaka. Iyahluleka nokunyakazisa izimpiko. Intombazanyana iyacabangisisa njengoba ibuka inyoni. Ibona isidalwa esihle kakhulu emhlabeni.

“Izofa maduzane. Ngeke yini, Mama?”

UMama usondela kuyona intombazanyana, ayibambe ayisondeze esifubeni. Kuphela isikhathi eside laba bobabili bemile bethandana sengathi besaba ukuhlukaniswa komunye nomunye umzuzwana.

“Okushoyo kuyiqiniso,” kuphendula uMama. “Kodwa kufanele ukhumbule ukuthi akulona lonke iqiniso.”

UMama ubuka isibhakabhaka esihlotshiswe ngegolide lokukhanya kokushona kwelanga. Ubuya abuke indodakazini yakhe, aqhubeke.

“Okwamanje, kubonakala sengathi lenyoni iyodwa. Kodwa uyazi ukuthi kuzoba nezinye izinyoni futhi ngehlobo elizayo. Inzalo yayo lenyoni, nezinye eziningi, izogcwalisa isibhakabhaka phezu kwemifula. Ukufa kukhona, yebo, kodwa akusho ukuthi kusuke sekufikwe ekugcineni.”

Kukhona ukuthula njengoba intombazanyana icabanga ukuthi kusho ukuthini lokhu okushiwo uMama.

“Kodwa kubuhlungu ngoba lenyoni ayazi lutho ngehlobo elizayo,” kusho intombazanyana. “Ayazi lutho ngalezi zinto ozikhulumile.”

“Mhlawumbe kunjalo,” kuphendula uMama. “Kodwa wena uyazi. Futhi noBaba wakho wayazi.”

“Ngiyamkhumbula uBaba, Mama.”

“Ngiyazi, sthandwa sami. Ngimkhumbula kakhulu nami.”

Bahlala bayibuke kuze kube yilapho uphuma umphefumulo wenyoni. Intombazanyana igumba umgodi omncane, ibeke isidumbu senyoni kuwo, igqibe, ibuyele eceleni kuMama wayo. Basuka ethuneni lenyoni njengoba ilanga lishona. Imisebe yelanga yokugcina ibalandela indlela yonke baze bafike ekhaya.

***

Sitshele: Ucabangani ngelibalana?