Zidakamizwa!
Ewu naze nanonya,
Liphelile izwe yini,
Aphelile amakhaya yini,
Baphelile abantwana bakithi yini.

Nizal’ubugebengu,
Nizal’ukufa,
Cha ninonya.
Imizi yobaba isiphenduke amanxiwa,
Abafowethu sebeyizilwanyana ezisatshwayo.

Niqede amaphupho abantu,
Niqed’injabulo nethemba kubazali ,
Nileth’ububha ,
Niyisif’esibulala izwe.

Aninazwelo ,
Ngisho senibona abantu begcwala amaliba,
Ngisho senibona abafowethu sebephenduke izilwane,
Cha ninonya!