YEKANINI AMANDLA ESAMBANE.

Yekanini amandla eSambane,

Sona esimba umgodi sijike singawulali,

Nakhu sodlala ngesikhathi Sethu,

Nakhu sodlala ngamandla ethu,

Nakhu sofundel’ubala,

Yehheni webantu!

Lafa elikaPhunga noMageba,

Lafa elikaMthaniya,

Laze lafela ezandleni zethu,

Sasithi koba ncono makuphatha abamnyama,

Sasithi lobuya elathathwa abaz ‘indlebezikhany’ilanga,

Kanti asibuzang’elangeni,

Sicindezelana sodwa.

Kanti buphi Ubuntu webantu?

Amathub’omsebenzi awavuleke,

Asiphathane ngokulingana.

Asifukulane ndlu kaDingane,

Osenakho akathekel’omunye,

Akungab’umagayazidlele.

Alibuye! alibuye!

Written by Makhosazane Ndwandwe Shwala