Shhh thula umamele esosandi

Mhhh!!! sitsho kamnandi

Awungekhe ukholwe

Sindithatha sindibeke ngqoo kulaandawo-o-o

Yima ndikuxelele

Ubomi bam bubomi bakho

Amehlo am akavaleki imini nobusuku

Andilali ubusuku nemini

Ukwingcinga zam

Undlebe zam aziva

Amehlo am akaboni

Ngenxa yothando lwakho

Zinge zigcwel’ udaka

Ndinga ndingathi aqatywe intshongo

Ndiyafunga undityise ityhefu

Yothando lwakho ngokuthetha

Xa ndicinga ngawe ndixhuma

Ndinge ndibethiwe , ndinge ndityiwa zintakumba

Ndixhuma xelumvandl’ ebonitwina

Lilun2gel’ umsukela njengesiqhelo