Titsintsitse lutful’uchubek’embili ngendlela,
Vuk’uyibambe lingakashoni lilanga,
Emaphuph’akh’angashabalali kuhle kwematolo,
Sikhatsi setiphepho siyafik’emphilweni,
Chakatisa likusasa lakho ngelitsemba,
Simo sitawubuyela njengasemihleni.
Emphilweni kunesomiso kodvwa 
Kunetsa kwemvula kungamatsemba lamasha,
Imphil’idzinga kubeketelelwa,
Timendlela temphilo kubeketela,
Imphil’idzinga sineke lesikhulu,
Ungajak’ingce nje kutawusho sikhatsi,
Ematol’emphil’atawushabalala ngekuvela kwelilanga.