Ukufa kwami
Kophenduka ihlaya kwabaningi
Okuhle nobubi kongilandela
Imihlay yonke yokuphila kwami
Kuyobe kumbozwe emehlweni ami
Izitha zami zodeka intafula phambi
Kwezithandwa zami… Ngomemeza
Akosabela muntu… Izindlebe zami zophenduka
Intshe

Umlomo wami nyophenduka inamathela
Ngothinta lowo naye ekhombe omunye
Imihla yami iyophenduka injabulo kimi
Amafoshela ayokhala phezu kwesifuba Sami
Ngobe ngililizela ngilinde injabulo yaphakade
Koculwa amagugu alelizwe ngoba ngihlangan nenkosi yami

Thulani thulani ningakhali zihlobo zami
Ngenabile ngezimpande nangothando
Ngophenduka ingelosi Enhle kunina
Qinani ithemba alilahlwa
Culani ngokuphila okungena mkhawulo
Ngiyazi nidabukile kepha uhambo lwami
Seluphelile kulendlela

Ngivumeleni ngihambe ngobona abakith
Ngivumeleni nami ngiyojabula nothandiwe bami
Angifile kepha ngophila Lena eningakazi khona
Nginishiya nethemba lempilo
Namandla kamoya ongiphilisileyo
Ngofika ngephupho lentokozo
Lilizelani ninjabulele uhambo lwami olusha
Thulani thulani ningakhali….