Labanye bakubita South Africa

Labanye bakubita Ningizimu Africa

Labanye bakubita Sewula Africa

Labanye bakubita Africa-Dzonga

Labanye bakubita Suid-Africa

Labanye bakubita uMzantsi Afrika

Labanye bakubita Africa Borwa

Kantsi wena ungubani?

Badzeshi bakubita Rainbow Nation

Lokusho kutsi usive lesinetinhlobonhlobo tebantfu kanye nemasiko abo

Uphetse emaSwati

Uphetse emaZulu

Uphetse emaShangane

Uphetse emaVenda

Uphetse emaPedi

Uphetse emaNdebele

Uphetse emaSotho

Uphetse emaXhosaNgiyakwesaba South Africa

Uyinkhosi yemasiko

Tonkhe tive tilapha kuwe

Chubeka njalo ugcine emasiko ebantfwana bakho South Africa

Ungabavumeli bawalahle emasiko abo

Chubeka njalo South Africa

Chubeka ube yinkhosi yemasiko

VIVA SOUTH AFRICA VIVA!!!

Imbongi: Thubelihle Shabangu ingane kamaNkosi