Sawbona sokalam

Intomb yasebathenjini

Yakbona yabon’insizwa lakuwe

Insizw’ezokwakh’umuzi nayo

Wena wabon’intoyokudlala

Ayi ukuth ngyancenga noma ini

Uthando lwam’alkaze lwaphela ngawe

Ayi ngoba nginganakwa langkhona

Kodw’inhliziy’ikhal’igazi njalo

Min’angyon’intehlal’ikhala mntakwethu

Kodwa ngfun’uhlale wazi ukuthi,

Wawuzothol’unkoskazi lakmina

Kodwa wabon’ibhola

Igam ukhanyi

Imbong yosizi