Ke lla sello sa masetlapelo,

Ke llišwa ke mathata a bophelo,

Ke a lla ke llele go mang?

Ge ke llela go bagolo ba re ke na le matepe,

Ge ke llela maphodisa ba re ke swanetšwe ke tie pelo,

Ge ke llela go mosadi o re monna ke nku o llela teng,

Bana ba ka ke tšhaba go llela go bona,

Ruri ke swanetše ke llele go mang?

Le reng le sa tšeele sello sa ka hlogong?

A ke lle sehlodimare nna nke le buleng ditsebe,

Ke hlorišwa ke maikutlo a ke nago le ona,

Ke motho wa go se rate go šoma mošomo o boima,

Ke eme senna empa pelo le maatla ke a sesadi,

Ke nyaka go nyalwa ke monna wa go etša nna,

A nthomele a ntshware boka gauta,

Gabotse nna ke rata banna.