SEKUYISIKHATHI

Sekuyisikhathi sokubusa komubi!

Sekuyisikhathi sokuhogel’iphung’elibi!

Sekuyisikhathi sokwenza Okubi!

Sekuyisikhathi sokuhliphiza!

Impela Lesi sikhathi sesifikile,

Impela lesi sikhathi sesigalelekile,

Akusekho okuhl’okwenziwayo,

Akusekho okufanelekile.

Sekufike Sona isikhathi sokukhala.

Kuyakhalwa,kuyabaliswa,

Kuyabulawa,Kuyangcwatshwa,

Kuyokhelwa,kuyavutha,

Kuyashiswana,Kuyaxoshwana.

Ake siqoqane,siqwaqwadane,Sibuyisane.

Ake sihlangane,Sibonisane,

Ake sikhuleke ngamandla ke manje.

Sekuzolunga bantabami,

Kuphela nje masigobos’isizinkophe zethu,

Kuphela nje masizoguqa ngamadol’ethu.

Impela kuzolunga.

Written by Makhosazane Ndwandwe Shwala