Tatawešo wa magodimong

Ina la gago e sebe seilwakeleleme.

E be koša yeo e lebatšago mašuana.

Nkokeletše matšatši hle!

Gobane go rena boitsholo pelong ya ka.

Ge ke ralokile ka ao o mphilego ona

Megokgo ya ka e a ela,

Bjalo ka noka ya Lepelle le Modimolle e a fihla.

Ke hlabile ka khuru fase ke re puu!

Ke be ke itimile tšohle ka thapelo.

Ditaelo ke nwa tša go tlatša kgamelo.

Ke eya tlase le tletlolo.

Dikereke di be di sa ntlhoke.

Le ge o begile la gago lentšu pukung ye kgethwa,

“Lerole leroleng

Molora moloreng.”

Mabung ga se moo ke boelago

E sego gona bjale.

Tšaka diphošo ke nyaka go di lokiša,

Pele o nkgopola ,Tatago rena.

Gore le nna ge ke ikela boyabatho

Ke kgone go ntšha la mohlagare.

Ke tsene mmušong wa gago ke bine dihaleluya

Ka pelo yeo e hlwekilego.

Ke dutše malaong ke re hlenkgee!

Ke nkga ke re fong!

Ke lekile go llela teng bjalo ka monna

Fela sello ka kgitla sa ijoo!

Mahloko ke a šikere

Bjalo ka Jesu a belega sefapano kua Golgotha.

Bjalo kgopelo ya ka o tla e araba naa?

Goba wa gana nkhokho?