Lezo zingalo ziwuju lomphefumulo,

Izingal’ ezingithinta kugobhoz’ injabulo,

Amathunz’ osiz’ ashabalal’ okukangqoqwane,

Ngizibone ngithwabaza kwelingafelwa nkonyane,

Umuzwa wothand’ uqhibuk’ okwekhowe,

Inhliziyo yam’ isuke kwangcedomhlophe,

Ngibe nesibibithwane senjabul’ engalawuleki,

Ngoba thand’ uyisimang’ ezimangeni.

Lezi zingalo ziwuju lomphefumulo,

Ngiyaz’ ukuth’ unyaw’ alunampumulo,

Futh’ ihlonipha laph’ ingayukwendela khona,

Ngiyokunik’ uthand’ olungenamibandela,

Ngiyokunik’ izangqondo zothando,

Ngiyokunik’ uzamcolo wothando.