O kae wena tate wa go ntliša lefaseng
Ke o bone ke sa le ngwana
Ke nagana gore ke tla gola o le gona maphelong a rena
O nkgodišitše, wa  tsena ka monga wa seloko
O tšhabetše maikarabelo a gago gobane lebaka leo le go sepeditšego ga le gona
Wa tswala makgarebe mme wa jewa ke bjelele
O wele a tsoga wa go swara thipa ka bogaleng
A netefatša gore re ya sekolong ebile re robala re jele
Afa bogobe bjona go wena bo a tsena?
Goba sešo se baba mongwai?
Afa go wena re batho, goba o fela o re gopola?
Gona mmane wa rena yena o mmoditše ka rena?
Goba o leboga fela bao ba lego bophelong bja gago gona bjale
O bjetše peu ya dikgarebe moo o tee wa bona a ka feleletšago a nyetše kgaetšedi ka ge o sa re kopantšhe
Gona sebakwa sa gago le sa mme se re ama bjang?
O kitimile ka lebelo la mmutla wa se lebelele le morago
Moo o re tlogetšego gona o sa go tseba?
Ge eba o sa go tseba o reng o sa re gopole
E fetile mengwagangwaga ka re ntakana mpudule! Le lehono
Mmalo! Re tlaišetšwang re se ra dira selo
Re lebelela moeng yo mongwe le yo mongwe yo a swerego merwalo
Ra bona maoto a sa lebe gae
Goba ke gona go hloka mahlatse?
Goba go na le bao ba go thabišago go feta rena?
Ke bogela thelebišene, lenaneo la khumbule’khaya ka mehla ge le tsena
Ka re ke tla kwa o re nyaka gomme ga ke kwe selo
Ka fela maatla
Ga ke nyake selo ke no nyaka fela maele a tate
Le nna ke swane le bana ba baagišane
Boa gae, re a go hloka re hloka le lerato la gago