Ndikuthandile wandithanda

Kwade kwathanda nabangathandiyo.

Undithande ndingenanto.

Wandibonisa uthando nam ndathanda.

Bakuhleba awabanaka.

Ndakrexeza waqumba,

Bakuhleka wakhala.

Ngenxa yothando wandixolela,

Bathi uzophinde ukhale abanomona.

Wama nam inqanawe inzitha,

Iimvula zindinetha.

Inene uyintsikelelo yam.

Uyintyantyambo yam eqhakazayo.

Uyeyam iNyibiba, usenyongweni kum.

Nosintle wam, ungowam wena!