Ngwana o belega ngwana

Mma ke lenaba la ngwana

Ga go na tshepano ga ešita le hlomphano

Ga go sa na lerato ga ešita le kwelobohloko

Go senyegile nka re go bodile

Go diregang?

A go sa na kgogo ya go selela matswiana

Bana ba ikgapa ba ikgoroša mašego

Ba lala le makgeswa a dipalamonwana

Ba tsena ka potleng tša bahlolo

Ba holofela go fepa mpana tša bona

Go diregang mo lefaseng?

Ruri motswala a ka eka kgaetšedi?

A mo abela baditšhaba ba abagana ka yena

A hloka letswalo le ge a mo llela sešuana

A no tloga a mo hlapa matsogo ge ba mo dira tša phaku

Pipamolomo a fiwa gore a homole

Go diregang?