Nna ka leina ke Mahlakoana 
Mahlakoana wa bo molomo ge o ija o roga o mongwe
Nna ke setlogolo sa dinoko
Nna ke ngwana wa bo šika noši
Wa bo mo ja sa gagwe o a khuta
Ke lekgarebe le lesehla ka mmala
La go gata ka go rata
Mathari ge ba mpona ba itshwara mahlaa

Thobela!