Nkosana akengibuze uyalwazi yini uthando?

Uyazi yini ukuthi umuntu umthanda eyilokhu ayikhona awumshintshi?

Uyazi yini ukuthi othandweni awuqhathanisi?

 

Nkosana uyalwazi yini uthando?

Uthando aluziphakamisi, aluzikhukhumezi, lumnene lunemfudumalo, Othandweni ayikho indoda nomfazi, kodwa kune ntobeko nenjabulo.

 

Othandweni ayikho induku nesibhakela, othandweni awekho amandla, othandweni akekho owazi kancono okwedlula omunye ngoba akekho umnikazi wothando kodwa uthando lungolwenu nobabili.

 

Ayikho indlela yempumelelo engenazo izitha, Mexwaye umuntu wesithathu othandweni uyaxabanisa, khumbula umona usuka esweni.

 

Thanda uhloniphe uthobele umuntu wakho, naye uzokuthanda, akuhloniphe akuthobele. Uthando luneskhwele, Umuntu omthandayo uyaqinisekisa ukuthi uhlale ethokozile, umnakekele kukuhle noma kukubi.

 

Othandweni kuyaxatshanwa kodwa ukushona kwelanga kusho ukuxolelana khumbula ngithe uthando alunamagqubu.

Nkosana uyalwazi yini uthando?