We Msebenzi!
We Msebenzi!
Safunda kanzima saze saqeda lutho ukukubona
We Msebenzi kungabe ubonwa abanjani
Abaqhoke nhloboni yezibuko ukukubona
yini wena waphika namasela?
Amasela ayakuthenga ayasebenza
We Msebenzi!
We Msebenzi!
Kanti uyathengeka sesifunde kangaka
Sesithembise nabazali impilo encono
Bavele bakuthenga wathengeka nawe
We Msebenzi!
We Msebenzi!
Bafuna ezokushayela
Singakoshayeli
Basifuna isipiliyoni bengasinikile
Basifuna izimoto bengasithengelile
Kanti okwethu kuhlupheka koqedwa ubani?
Nawe hulumeni usifuna isipiliyoni
Sosithathaphi singasebenzile
Sihluphekile singanabo nabantu abazi abantu
Thina sinazela ezithembisweni zenu
Esazithemba nasiphoxa nasigcwaba siphila
Safa sihamba ngezinyawo
Zithembiso enazenzayo sigcwele indlu
Naphenduka izimpisi nasijikela
Kanti kuhlupheka unje!
Sesiswela nesizokupheka ukudla kuyabiza
Kuyabiza kungeke kwasabela uma izingane sezikubiza
Uyophela kanjani mekunje isipiliyoni somlungu sosithathaphi
Ziqu sonathesela ngawe odongeni
Kanti soneni?
Elokhu ebhalile umabhalane isipiliyoni!
Osemafutheni uhlezi esemathubeni
Ohluphekile akasazo athola sipiloyoni
Lutho ukuqasha masingekho
Lutho ukuqeqesha
Lutho ukucabangela ohluphekileyo
Ningikhonzele ku Msebenzi
Angisebenzi ngoba anginabani
Angisiye owazi usibanibani
Ozongikhanyisela ngesibani sakhe kukhanye nakimi
Angitholi na R350 kubekwa izizathu eziningi
Ezami iziqu ngiyozivela ekufeni