Ngona ngokukuthanda,
Ngakwenanela inhliziyo yami ngikwethemba,
Ngazikhohlisa ngathi sidalelwene
Kanti angibuzanga elangeni.
Awami angikhombisa ikusasa
Kanti liyosheshe lishwabadelwe ezomhlaba

Ngona ngokukuthanda,
Ngazibona ngiyinkunzi kwezinye
Olokuthenwa usuku lwangifikela okwesela,
Wangijikela okobusi eswini,
Wawugqema engeqiwa ntwali owami umphefumulo,
Inhliziyo yangimangalela usuku nosuku
Ingqondo yaphenduka ummeli wami.
Ngakuthandisa okomdlwane ongenasici
Namuhla usuvezela mina amazinyo.

Ngona ngokukuthanda
Ngiqwashiswa nhlangothi zonke ngawe
Ngaphenduka ukhanda limtshel’ okwakhe
Ngenxa yothando olwalumboze ewami,
Namuhla ucanasa nezinye,
Eyami inhliziyo uyithwese iminjunju
Ezami izinyembezi zagelezisa okoMzinyathi,
Ingqondo yaphuphuma izinkumbulo ezimnandi
Ezingelusizo lwaluthi.
Kukho konke ngiyazisola ngokukuvulela isango lenhliziyo Yami.