Ngimnyama ngimnyama

Ngiyekeleni ngikhulume.

Obam ubumnyama obemvelo

Abuxutshwe nalutho.

Ngiwu mAfrika woqobo

Omnyama njengoba wazi nawe

Kuthiwa siyindlu emnyama.

Obam ubumnyama ngabamukeliswa emazulwini

NoNkulunkulu uyazi ngadalwa uyena.

Ngilele noma ngiphupha

Ngizibona ngimnyama.

Kuze kugcwalise nabakama ngesandla

Bathi lo umnyama.

Ngiyazigqaja ngobumnyama bam

Obungihlusayo sezihlangene zoke izizwe.

Indaba ixoxwa yikhala

Nekhanda liqedele ngezinwele ezisongene

Nje ngoboya bemvu.

Ngimnyama ngimnyama.