Ngikuthande ngezenzo zakho

Nangenhliziyo

Kube kuyini ukuthand umuntu

Kimi uthando lwakho alusoze lwaphel

Uthando lwami ngawe lundiza phezulu

Okwezinyoni zezulu

Impilo ngaphandle kwakho kayikho

Impilo ngaphandle kwakho ifile

Ngikuthande ngemizwa ngemicabango

nangengqondo imbala

Lamanxeb alokoza kweyam nhliziyo yakho

Ukwazile ukuwavala

Ngikuthande ngokungahlulel

Ngikuthande ngaphandle kwesimo sakini

Ngikuthandile lokho akuphikiswa

Vusa nabalele ubatshele ngiyakuthanda