Ngeyami yonke ngikuthandile
Ngethemba lokuthi mhlamp’ ubonile
Ngoba bengenza ngayo yonk’ indlela
Yokuthi kungabi yimin’ okutshelayo
Kepha ngawenyam’ uzibonele
.

Kepha kwandlanga zimuka nomoya
Ngoba kuyaye kushiwo ukuthi β€œzozela
Zalala” Kodwa bake bangitshela
Izenzo zakamuva zingiphul’ umoya
Oh!hhe! Yeka loluya Thando lwami
Olwaluvuth’ amalangabi
.

Kwale noma base bekubiza ngamaganyana
Kodwa ngoba inhliziyo kayiphakelwa
Ngakuthanda yize kunjalo ngingabi nandaba
Ukuthi unomntwana ngikuthanda naye
Sengethembil’ ukuthi sizoguga ndawonye
.

Phela nkengezithandani singumfela ndawonye
Kodwa ke sekucace bha ukuthi ngangizikhohlisa
Sekubonakele phela ubuwula babudlala ngami
Kwathando lwalungival’ amehlo
Lwangenza nengqondo yami ngayikholiswa
Yeka loluya thand’ olungakayana
Engangilubonisa
.

Ngingaz’ ukuthi kimi usazondlula
Nezam’ izinyembeza ngizozesula
Hamba mntakweth’ umphako yizinyembezi
Nom’ ungahamb’ uwuwel’ umtshezi
Kodwa leyo ndoda’ ekufonela sihlezi
Ngeke ngayibek’ icala ngoba nguwen’ umjwayezi
Yin’ ungavel’ usho masekuphele Lona?
Kunokuth’ ubakhwez’ ekhanda lami bona
.

Cha ngaze ngayisilima
Ngaze ngayisiphukuphuku
Ngokuvalwa yinkungu yothando
Cha wedlalile ngothando lwami
Ngikuthanda kangaka
Kepha vele kusobala sasim’ ujenge kweyakh’ inhliziyo
Yazi ngaze ngadlal’ izifiso
Ngaze ngayisilima
.