Author:Siphokazi Biyela
Title:Ngane Yami

Ngane yami,uyigugu lami,
Uyigazi lami,
Uyintandokazi kimi,
Uyikhokonke kimi.

Ngifisa ukukuvikela kulomhlaba,
Kulomhlaba ononya ,
Kulomhlaba ogcwel’ izinswelaboya ,
Kulomhlaba ogcwel’izifo,
Kulomhlaba ozungezwe izigebengu nezidakamizwa.

Ngiswele umgodi,
Umgodi engingakufihla kuwo ,
Ukhule kahle ,kepha awukho impela ngiwuswele.

Ngizokunika iziyalo,njengomzali wakho
Ngizokunika uthando, njengomzali wakho.
Ngane yami uyisithandwa sami,
Ngane yami uyithemba lami.