Nithi izikhubekiso yinto yayi vela phi na!

Into ethi xa ithandile ijike ubume bomntu

Uzive uvutha uxela amadangatye omlilo

Ndinjenje kungenxa yenzondo

Namhla ndiyi nkom’ edla yodwa

Ndinje ngompha ochutywe walahlwa

Nenkxwaleko zobom kaloku sezithatha indawo

Ey makhe ndithi tsi gxada!

Ndawkhendibalise ngale nyewe!.