Ndizivangathi bekuphezolo

Umama endikhuza.

“Sicela uziphathe kukuhle nyana

Njengoba engasekhonje uyihlo

Sesithembele kuwe.

Nceda wehlise emantombazaneni

Ebuncinaneni khetha intombi ibeyinye

Uyizeke izondincedisa.”

Mna ndabona umama ezidlalela njengam

Ndibutye nini ubusha bam xandizozeka

Ndimncinci kangaka?

Ingcinga zokutya ubusha bam

Zavala indlebe xa ethetha umama

Zaze zavula indlebe zam xakuthetha itshomizam.

Kwafika isifo samatele sabhubhusa ebuhlanti

Zafa zaphela iinkomo okwakusithiwa mandizeke ngazo

Iitshomi zama nazo sezihamba lukeke okwenkalankala.

Ndinendlebe nje ndinetyala

Amazwi kamama ayankenkethe ezindlebenizam

Neminyaka yam ihambile, ukuba ndamamela ngaba ndinomfazi.